Bài viết

Bộ thủ tục liên quan đến Cty TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của mình, tuy nhiên cũng phải chịu trach nhiệm bằng  toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

****-****

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Để thành lập cty TNHH một thành viên, quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ:

+ 01 Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH MTV (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Điều lệ công ty TNHH MTV (Có chữ ký của chủ sở hữu)

+ CMND của chủ sở hữu đối với chủ sở hữu là cá nhân

+ Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đăng ký một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu.

Bước 2: Nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Bộ phân một cửa – Sở kế hoạch và đầu tư và chờ nhận kết quả (Thời gian làm việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ)

Bước 3: Nhận kết quả: kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Bước 5: Làm mẫu con dấu

Bước 6: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Chủ sở hữu ra quyết định, trong đó quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư

+ Nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ.

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

****-****

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Để tiến thành thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Văn bản xác nhận ký quỹ đối với ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày kể từ ngày nộp  đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi , bổ sung ngành nghề đăng ký của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định thay đổi vốn điều lệ đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Báo cáo tài chính trong trường hợp giảm vốn.

+Biên bản định giá tài sản trong trường hợp góp them vốn bằng tài sản.

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi vốn điều lệ đăng ký của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty TNHH một TV , quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định thay đổi tên đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu về việc thay đổi tên

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi tên đăng ký của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Làm con dấu

Bước 6: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Chủ sở hữu ra quyết định, trong đó quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư

+ Nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT TV

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 1 TV , quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Văn bản xác nhận của Cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 4: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 5: Công bố nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 6: Làm con dấu (trong trường hợp thay đổi trụ sở khác quận)

Bước 7: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Chủ sở hữu ra quyết định, trong đó quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư

+ Nộp hồ sơ

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH 1 TV

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 TV , quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định thay đổi chủ sở hữu và thay đổi đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty (Theo mẫu phụ lục thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Điều lệ mới

+ Hợp đồng chuyển nhượng

+ Bản sao chứng thực của chủ sở hữu mới

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY TNHH 1 TV

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 TV , quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

-   Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

-   Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới

- Quyết định bổ nhiệm chức danh người đại diện theo pháp luật cảu chủ sở hữu

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 1 TV

Hiện tại, theo Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được phép tiến hành giải thể trong các trường hợp sau đây:

1) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2) Theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

3) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp, quý khách cần tiến thành theo các bước như sau:

Bước 1: Xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng Cục Hải quan (nếu trong ngành nghề kinh doanh có ngành nghề: Xuất nhập khẩu)

Trong bước này, Doanh nghiệp cần gửi hồ sơ bao gồm: Quyết định của chủ sở hữu về việc giải thể doanh nghiệp, Công văn xin xác nhận không nợ thuế, bản sao chứng nhận ĐKKD…)

Bước 2: Đăng báo về việc giải thể của công ty

Bước 3. Tiến hành đóng mã số thuế tại Chi cục thuế  - nơi đăng ký trụ sở của doanh nghiệp

Tại bước này, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị  hồ sơ giải thể về thuế , tức là tiến hành quyết toán thuế  và đóng mã số thuế bao gồm (Quyết định của chủ sở hữu về việc giải thể công ty, Thông báo vê việc giải thể, Công văn chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Xác nhận của Tổng cục Hải quan về việc không nợ thuế; Báo cáo thuế; Cam kết không nợ thuế…)

Tiến hành nộp Hồ sơ tại Chi cục thuế nơi công ty có trụ sở chính.

 Bước 4: Tiến hành trả mẫu con dấu và giải thể doanh nghiệp tại Bước này quý khách cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như sau:

 • Quyết định về việc giải thể công ty của chủ sở hữu
 • 3 tờ báo đăng về việc giải thể
 • Thông báo đóng mã số thuế
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Thông báo khóa mã tài khoản (Nếu có mở tài khoản)
 • Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu)
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 •  Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu (nếu có).

Bước 4. Nhận kết quả

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: