Bộ thủ tục về công ty Cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần,  Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, tuy nhiên các cổ đông cũng phải chịu phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Lợi thế của công ty cổ phần là: chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao; hơn nữa, cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty; khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần; việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Bên cạnh những lợi thế nêu trên, loại hình công ty cổ phần cũng có những hạn chế nhất định như: việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích...

 

 1. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Để thành lập công ty cổ phần, quý khách cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ:

+ 01 Đơn đề nghị thành lập công ty cổ phần (Theo mẫu phụ lục Thông tư 20/2015/TT-KHĐT)

+ Điều lệ công ty Cổ phần (Có chữ ký của tất cả các cổ đông)

+ Danh sách cổ đông

+ CMND của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân, giấy tờ hợp lệ của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức)

+ Văn bản xác nhận ký quỹ trong trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu cần vốn pháp định.

Bước 2: Nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Bộ phân một cửa – Sở kế hoạch và đầu tư và chờ nhận kết quả nghiệp (Thời gian làm việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ)

Bước 3: Nhận kết quả: kết quả là Giấy chứng nhận Đăng  ký doanh nghiệp

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Bước 5: Làm mẫu con dấu

Bước 6: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị: Tiến hành lâp Biên bản họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trong đó nội dung của biên bản và quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư

+ Nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận nộp hồ sơ.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần, quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi , bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Quyết định thay đổi , bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục Thông tư 20/2015/TT-KHĐT);

+ Văn bản xác nhận ký quỹ trong trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu cần vốn pháp định.

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề vốn kinh doanh của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần, quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần;

+ Quyết định thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục Thông tư 20/2015/TT-KHĐT);

+ Hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

+Thông báo lập sổ cổ đông;

+ Danh sách cổ đông sau khi thay đổi;

+ CMND của các cổ đông mới nhận cổ phần do chuyển nhượng.

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề vốn kinh doanh của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần, quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Quyết định thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông báo lập sổ cổ đông;

+ Danh sách cổ đông sau khi thay đổi;

+ CMND của các cổ đông mới nhận cổ phần do chuyển nhượng;

+ Báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong trường hợp giảm vốn điều lệ.

+ Biên bản định giá tài sản trong trường hợp góp them vốn bằng tài sản.

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề vốn kinh doanh của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần, quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở

+ Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu phụ lục Thông tư 20/2015/TT-KHĐT).

+ Văn bản xác nhận của Chi cục thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bước 3: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 4: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 5: Công bố nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề vốn kinh doanh của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: Làm con dấu

Bước 7: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị: Tiến hành lâp Biên bản họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trong đó nội dung của biên bản và quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận nộp hồ sơ.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Để tiến thành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, quý khách cần phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện dẫn tới thay đổi điều lệ công ty; Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu viêc thay đổi  người đại diện không làm thay đổi điều lệ của công ty;

+ Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện dẫn tới thay đổi điều lệ; Quyết định thay đổi người đại diện của HĐQT trong trường hợp việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi điều lệ của công ty;

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Theo mẫu phụ lục Thông tư 20/2015/TT-KHĐT);

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (Theo mẫu phụ lục Thông tư 20/2015/TT-KHĐT);

+ Bản sao chứng thực CMND của người đại diện theo pháp luật mới;

Bước 2: Nộp lệ phí và hồ sơ tại bộ phận 1 của của Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề vốn kinh doanh của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Luật Đầu tư 2014
 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

****-****

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Hiện tại, theo Luật doanh nghiệp 2014, Công ty Cổ phần được phép tiến hành giải thể trong các trường hợp sau đây:

1) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty đối

3) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp, quý khách cần tiến thành theo các bước như sau:

Bước 1: Xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng Cục Hải quan (nếu trong ngành nghề kinh doanh có ngành nghề: Xuất nhập khẩu)

Trong bước này, bạn cần gửi hồ sơ bao gồm: Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giả thể doanh nghiệp, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp, Công văn xin xác nhận không nợ thuế, bản sao chứng nhận ĐKKD…)

Bước 2: Đăng báo, về việc giải thể của công ty

Bước 3. Tiến hành đóng mã số thuế tại Chi cục thuế  - nơi đăng ký trụ sở của doanh nghiệp

Tại bước này, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị  hồ sơ giải thể về thuế , tức là tiến hành quyết toán thuế  và đóng mã số thuế bao gồm (Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty, Thông báo vê việc giải thể, Công văn chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Xác nhận của Tổng cục Hải quan về việc không nợ thuế; Cam kết không nợ thuế…)

Tiến hành nộp Hồ sơ tại Chi cục thuế nơi công ty có trụ sở chính.

 Bước 4: Tiến hành trả mẫu con dấu và giải thể doanh

Bước này quý khách cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơn như sau:

 • Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty ;
 • Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông;
 • Thông báo về việc giải thể;
 • 3 tờ báo đăng về việc giải thể;
 • Thông báo khóa mã số thuế;
 • Biên bản thanh lý tài sản;
 • Thông báo khóa mã tài khoản (Nếu có mở tài khoản);
 • Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu) ;
 •  Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 •  Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu (nếu có).

Bước 4. Nhận kết quả

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ :Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: