Bài viết

Một số chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 5-2016

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 5/2016

Từ ngày 11 – 20/5/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là: 
1. Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn

Từ ngày 13/5/2016, giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ được giảm định mức giờ dạy theo Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT . Cụ thể:

- Tại các trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học:

+ Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học).

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 02 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học).

- Tại các trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:

+ Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 01 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học).

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

Theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), những thông tin sau sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính:

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:

+ Cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh quân nhân hoặc số hộ chiếu (nếu có); giới tính.

+ Tổ chức: Tên tổ chức; địa chỉ trụ sở; mã số (đối với doanh nghiệp) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số Giấy phép thành lập/số Đăng ký hoạt động (đối với tổ chức); họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

- Thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

3. Nghị định mới về kinh doanh khí

Từ ngày 15/5/2016, hoạt động kinh doanh khí sẽ chịu sự điều chỉnh của Nghị định19/2016/NĐ-CP , thay thế cho Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo đó:

- Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK) không có thời hạn trước ngày 15/5/2016 được tiếp tục hoạt động thêm 01 năm nữa kể từ ngày này.

Sau thời điểm này phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 19.

- Các thương nhân đã được cấp GCNĐĐK có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước ngày 15/5/2016 được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

- Trạm nạp LPG vào chai được cấp GCNĐĐK được tiếp tục hoạt động thêm 02 năm kể từ ngày 15/5/2016.

Sau thời điểm này các Trạm nạp LPG vào chai phải đáp ứng điều kiện thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

4. Nội dung thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Theo Thông tư 03/2016/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải thẩm định công nghệ sẽ thực hiện thẩm định các nội dung sau:

- Công nghệ của dự án đầu tư.

- Các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường sản phẩm.

- Thiết bị trong dây chuyền công nghệ.

- Nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng trong dự án đầu tư.

- Tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tác động của công nghệ đến môi trường.

- Những vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư (nếu có).

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận