Bài viết

Sửa một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm: Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá...

http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2018_04_26/123456.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11: Về nội dung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Dự thảo nêu rõ: Nội dung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phải phù hợp với pháp luật về quy hoạch và bao gồm những nội dung chính sau đây: Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá hiện trạng hệ thống điện quốc gia và kết quả thực hiện quy hoạch điện quốc gia thời kỳ trước; dự báo nhu cầu điện; khả năng trao đổi điện giữa các vùng, miền; Cập nhật nội dung đánh giá nguồn năng lượng sơ cấp, khả năng khai thác, khả năng nhập khẩu năng lượng trong quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia.

Đồng thời chương trình phát triển điện lực quốc gia, bao gồm chương trình phát triển nguồn điện (các loại hình nguồn điện không phân biệt công nghệ phát điện và quy mô công suất); Chương trình phát triển lưới điện, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực (từ cấp điện áp 110kV trở lên), phát triển điện nông thôn, phát triển nguồn năng lượng tái tạo và các nội dung khác; bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai; dự kiến quỹ đất cho công trình điện lực; cơ chế, chính sách, giải pháp bảo đảm thực hiện chương trình phát triển điện lực quốc gia trong thời kỳ quy hoạch.

Nội dung phát triển điện lực trong quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp nội dung phát triển điện lực trong quy hoạch tỉnh với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Cùng với đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12.

Cụ thể, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chương trình sử dụng năng lượng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Cung cấp năng lượng ổn định, an toàn; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng; dự báo cung, cầu năng lượng phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa, cân đối giữa các ngành than, dầu khí, điện lực và các năng lượng khác; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên phát triển hợp lý công nghệ năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chương trình sử dụng năng lượng. Bộ Công Thương tổ chức lập quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, số 09/2012/QH13.

Về chiến lược ngành thuốc lá, dự thảo nêu rõ: Chiến lược ngành thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và có giải pháp để từng bước chuyển đổi ngành, nghề cho người trồng cây thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược ngành thuốc lá...

 

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

CÔNG TY LUẬT TNHH VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận