Bài viết

Sửa quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2018_08_10/1_50721.jpg

Ảnh minh họa

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho các cá nhân sau đây: Cá nhân thuộc các doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, cá nhân hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác; cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách.

Cá nhân quy định như trên, khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Dự thảo nêu rõ, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại: Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn; chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn; chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, tư vấn (chứng chỉ hành nghề chung).

Về sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC); cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chung được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp, khi hết thời hạn sử dụng phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ điều kiện cấp lại theo quy định.

Các cá nhân sau đây không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án; cá nhân thuộc các phòng của Cục, Vụ, Sở, huyện, doanh nghiệp nhà nước… tham gia vào các công việc quy định theo nhiệm vụ được giao.

Bộ Kế hoach và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ :Tầng 5, Số 2/2 Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận